Operationel leje

iStock_000001095558Small

Operationel leasing er en effektiv ekstern finansieringsform for
sundhedssektoren. Desværre er erfaringen og kompetensen for
at anvende denne begrænset.

 
Problemstillinger knyttet til området leasing og forvaltning blev tydeliggjort i en af regionerne, da man ikke havde den rette forståelse for operationel leasing. Dette gjaldt lovgivning, konsekvenser ved brug, økonomiske konsekvenser, styring og kontrol af investeringsrammer m.m. Derudover var man klar over, at HF og RF havde en juridisk og økonomisk eksponering knyttet til et ukendt antal aftaler indgået på afdelingsniveau.

Dette gav regionen et behov for at etablere bedre viden om operationel leasing og tilhørende forvaltningsmuligheder, samt sætte brugen ind i et system, som gav HF’erne mulighed for at bruge denne finansielle mulighed på en kontrolleret måde både i forhold til økonomisk lønsomhed, kontrol med investeringsrammer og et system til at forvalte og give ledelsesinformation, både på HF og RHF niveau.

Hos HF’erne blev de økonomiske analyseværktøjer udviklet og nyværdibetragtninger inkluderet på en sådan måde, at analyserne inddrog betragtninger vedrørende hensigtsmæssig finansieringsform, eje eller lease!

Regionerne udliciterede operationel leasing og indgik efterfølgende en aftale med Lighthouse FInance. Gennem denne aftale fik de etableret en standard for brug af operationel leasing og forvaltning. Derudover fik man forbedret kompetencen, således at brugen blev tilknyttet lønsomhedsvurderinger og en konstruktiv dialog mellem HF og RHF, om hvad der er mest hensigtsmæssigt at eje, og hvad der er mest hensigtsmæssigt at lease. Lokale aftaler blev unødvendige, og både HF og RHF har forbedret kontrollen med, hvad de reelt har af leaset udstyr. Til slut opnåede man også at forhindre, at operationel leasing blev en måde at omgås investeringsbegrænsninger, men i stedet er en måde til at skabe handlingsrum og fleksibilitet.

Operationel leasing kendetegnes ved:

  • Leasingstrøm skal ikke være mere end 90 % af investeringens værdi. For sygehusvæsenet er dette yderligere strammet ind til 80 % i Norge.
  • Leasingperioden må maksimalt svare til 75 % af produktets økonomiske levetid. I sygehusvæsenet i Norge er dette strammet ind til 70 %.    
  • Operationel leasing har motiver, der rækker ud over de rent økonomiske, og skal således indeholde ydelser, der understøtter dette.   
  • Operationelle leasingudgifter aktiveres ikke i balancen. Leasingudgifterne omkostningsføres direkte.    
  • Foruden lån fra staten, er operationel leasing det eneste finansielle middel som er tilladt for sygehusvæsenet i Norge at bruge.